ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಷಯಗಳು - ಮಾರಾಟ View All
Nagarmotha ದರ: 30
Indigofera tinctoria ದರ: -
Alovera leaf ದರ: -
Neem Plant 1.5 to 1.6 feet ದರ: Indian Rupee 35 per plant

Neem Plant 1.5 to 1.6 feet


ದರ: Indian Rupee 35 per plant
available for trade
ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಷಯಗಳು - ಖರೀದಿ View All
dry leaves ದರ: 50
Moringa oleifera ದರ: 2500/-
required Acorus calamus ದರ: 70
Dry amla required ದರ: 139